Dnes je 25. května 2024

STANOVY spolku ”ProVšeruby”

 
I.
Základní ustanovení

1. Spolek s názvem ProVšeruby, z. s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří se podílejí na organizování sportovních, kulturních a jiných akcí, zejm. akcí pro děti a mládež.
 
2. Sídlem spolku ProVšeruby, z. s. je: Všeruby 341, 330 16 Všeruby.
 
3. Spolku ProVšeruby, z. s. bylo přiděleno IČ: 01987950.
 
II.
Účel, hlavní a další činnost spolku

1. Základním účelem a hlavní činností spolku ProVšeruby, z. s. je napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (okrese, obvodu) zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností spočívající v organizování sportovních, kulturních a jiných akcí, zejm. akcí pro děti a mládež.
 
2. Spolek ProVšeruby, z. s. může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
 
III.
Orgány Spolku ProVšeruby, z. s.

1. Orgány spolku ProVšeruby, z. s. jsou:
 
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) předseda jako orgán statutární,
c) revizní komise jako orgán kontrolní.
 
2. Valná hromada:
 
2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku ProVšeruby, z. s. a je složená ze všech členů spolku ProVšeruby, z. s. starších 18 let. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů spolku ProVšeruby, z. s., nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu. Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle spolku ProVšeruby, z. s.
 
2.2. Valná hromada zejména:
 
a) rozhoduje o zániku spolku ProVšeruby, z. s. a v tomto případě současné i o majetkovém vypořádání,
b) rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice spolku ProVšeruby, z. s.,
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku ProVšeruby, z. s.,
d) volí předsedu spolku ProVšeruby, z.s. a revizní komisi; funkční období volených orgánů je čtyřleté,
e) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku spolku ProVšeruby, z. s.,
f) stanoví hlavní směry činnosti spolku ProVšeruby, z. s. pro příští období,
 
2.3. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
 
2.4. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň 3/5 většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
 
2.5. Zasedání valné hromady řídí předseda spolku ProVšeruby z.s. nebo pověřený člen.
 
2.6. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku ProVšeruby, z.s. v předem domluvených hodinách.
 
3. Předseda:
 
3.1. Předseda je statutárním orgánem spolku ProVšeruby z. s. Předseda jedná jménem spolku ProVšeruby z. s. a to v souladu s rozhodnutím valné hromady. V případě, že předseda jedná jménem spolku ProVšeruby z. s. v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku ProVšeruby z. s. škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
 
3.2. Předseda zabezpečuje plnění úkolů spolku ProVšeruby, z. s. v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.
 
3.3. Předseda zejména:
 
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
b) organizuje a řídí činnost spolku ProVšeruby, z. s.,
c) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, s ostatními spolky, jinými organizacemi a fyzickými osobami.
 
3.4. Předseda podepisuje jménem spolku ProVšeruby z. s. tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku ProVšeruby z. s. připojí svůj podpis.
 
4. Revizní komise
 
4.1. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku ProVšeruby z. s. řádně vedeny a vykonává-li spolek ProVšeruby z. s. činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy spolku ProVšeruby, z. s.
 
4.2. Revizní komise má tři členy. Členství v revizní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu ani s výkonem funkce likvidátora.
 
4.3. Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům spolku ProVšeruby, z. s. a členům spolku ProVšeruby, z.s.
 
4.4. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu ostatní členy a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.
 
IV.
Společné zásady členství

1. Členem spolku ProVšeruby, z. s. se může stát na základě svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním spolku ProVšeruby, z. s.. O přijetí za člena rozhoduje valná hromada, která stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.
 
2. Výši členských příspěvků stanoví valná hromada.
 
3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.
 
V.
Práva a povinnosti členů
 
1. Základním právem člena spolku ProVšeruby, z. s. je účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností činnosti spolku ProVšeruby, z. s.
 
2. Členství zaniká:
 
a. vystoupením člena,
b. vyškrtnutím pro neplnění základní povinností, o vyškrtnutí rozhoduje valná hromada,
c. vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje valná hromada,
d. úmrtím člena či zánikem spolku ProVšeruby, z. s.
 
VI.
Majetek a hospodaření

1. Spolek ProVšeruby, z. s. je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku ProVšeruby, z. s. Spolek ProVšeruby, z. s. může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 
2. Výdaje spolku ProVšeruby, z. s. jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku ProVšeruby, z. s. v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku ProVšeruby, z. s..

 
Ve Všerubech dne 31. ledna 2015